cycyron (cycyron) wrote,
cycyron
cycyron

Десять заповідей свідомого українця від Олеся Бузини. Текст 2006-го року

Оригинал взят у atrizno в Десять заповідей свідомого українця від Олеся Бузини. Текст 2006-го року
Хорошо
Прямо в точку

Есть перевод на русский

Оригинал взят у kozak_pravdorub в Десять заповідей свідомого українця від Олеся Бузини. Текст 2006-го року

І сміх, і гріх, як-то кажуть... У 2006-му році це було ще смішно. Хто ж знав, до яких страшних наслідків цей світогляд може призвести. Хоча мали б знати ще тоді і викорінювати з себе зверхнє ставлення до інших і гіперболізовану до хворобливості гордість за своїх.

Олесь-то писав у гумористичному світлі, висміював негативні сторони поведінки і світогляду, таким чином звертаючи увагу на помилковість світосприйняття. Такий собі сучасний Остап Вишня. А ось вам - цілком серйозний Кодекс Українця, де серйозний профессор пише про те, що українці - це планетне і космічне явище і хіба що не центр Всесвіту. Німцям теж подібні штуки колись розказували. Наші свідомі недалеко відійшли від них.


Десять заповідей свідомого українця

Багато хто з науковців і навіть звичайних читачів чули про так званий «Декалог» - десять заповідей українського націоналіста. Ними керувався провідник Степан Бандера і його послідовники. А потім спробував керуватися провідник Дмитро Корчинський, але не зміг, у зв’язку з непосильністю взятої місії.

Проте нещодавно у підземеллях Собору св. Юра у Львові мені вдалося відшукати ще більш секретний документ - «Десять заповідей свідомого українця». Він зберігався на глибині 354 м 11 см нижче рівня моря у броньованому сейфі разом з житнім сухарем, на якому збереглися відбитки передніх зубів князя Данила Галицького, і кальсонами митрополита Шептицького, у яких той впав з коня, коли був ще австрійським гусаром. Поруч лежала канапка, яку не доїли Іван Франко і Леся Українка на таємному побаченні, і філіжанка кави, яку не допив Тарас Шевченко, бо так ніколи і не доїхав до Львова.

Важко передати моє захоплення дослідника, коли я побачив ці святі для нашої нації реліквії. Оскільки сухар запліснявів від підземної вологи, а штани згнили і розповзлися до останньої нитки, то видобути їх на поверхню не вдалося, незважаючи на мої титанічні зусилля і безкорисну допомогу донецьких шахтарів, які до того ж у пориві трудового запалу розбили у пекельній темряві філіжанку і розтоптали канапку.

Проте нові десять заповідей, вибитих на якомусь невідомому космічному матеріалі, що не боявся жодних ушкоджень і температур, я, притискаючи до серця, мов дитину, витяг на світ Божий і тепер пропоную зацікавленим.

Однак особам без почуття гумору читати цей документ суворо забороняється. І навіть тим, у кого почуття гумору є, забороняється передруковувати його без попередньої згоди з першовідкривачем – тобто зі мною.


1.Свідомий українець зобов’язаний бути тупим. Якщо свідомий українець не є тупим, він автоматично стає жидом або москалем.

2.Свідомий українець має бути хитрим. (Прим.: але з обов’язковим дотриманням п.1).

3.Свідомий українець зобов’язаний бути хазяйновитим – все, що побачить, тягти до себе додому, надкусувати і ні за що не ділитися ні з ким – навіть з іншими свідомими українцями. ( На старій Галичині цей принцип ще називали: «Свій до свого по своє»).

4.Свідомий українець має розмовляти винятково українською мовою. Ця мова має бути настільки незрозумілою москалям та жидам, що немає нічого поганого, якщо й сам свідомий українець не буде її розуміти.

5.Свідомий українець повинен бути глибоко віруючим. Він повинен вірити, що все на світі, окрім жидів та москалів, винайшли свідомі українці.

6.Свідомий українець має розвивати власну культуру. Це означає, що одночасно він зобов’язаний псувати чужу культуру – особливо культуру жидів та москалів.

7. Свідомий українець зобов’язаний вести здорове статеве життя. Здорове статеве життя йому дозволяється вести лише з особами своєї нації та не своєї статі – найкраще всього з жінкою або кумою. Найкраще ім’я для справжньої української жінки – Оксана. Найкраще ім’я для української куми – Галя. Осіб жіночої статі з іншими іменами слід вважати несправжніми українками.

8. Кожен свідомий українець повинен бути галичанином. Це не означає, що він зобов’язаний жити в Галичині. Навпаки. Найкраще свідомому українцю жити в Києві – в органах державної влади або поблизу них, але при цьому постійно розказувати, що справжня Україна знаходиться в Галичині.

9. Свідомий українець повинен постійно боротися з національними зрадниками. Якщо він встановить, що сам є зрадником, то повинен боротися сам з собою, попередньо донісши на себе собі. Якщо з якихось причин свідомий українець не може донести на себе собі, то повинен донести, куди слідує, і на кого захоче.

10. Свідомий українець повинен боротися за незалежність України. Вищою формою незалежності України є її незалежність від свідомих українців.


Примітка. Якщо свідомий українець не буде дотримуватися десяти вищезазначених заповідей, він підлягає вищій мірі покарання – засланню на історичну батьківщину – тобто до Галичини. Заслання до Галичини у жодному разі не дозволяється замінювати висилкою до Москви, Сибіру і навіть Канади.[Перевод на русский]
И смех, и грех, как говорится ... В 2006-м году это было еще смешно. Кто же знал, к каким страшным последствиям это мировоззрение может привести. Хотя должны были знать еще тогда и искоренять из себя пренебрежительное отношение к другим и гиперболизированную до болезненности гордость за своих.
Олесь-то писал в юмористическом свете, высмеивал отрицательные стороны поведения и мировоззрения, таким образом обращая внимание на ошибочность мировосприятия. Этакий современный Остап Вишня. А вот вам - вполне серьезный Кодекс украинца, где серьезный профессор пишет о том, что украинцы - это планетное и космическое явление и едва ли не центр Вселенной. Немцам тоже подобные штуки когда-то рассказывали. Наши свидомые недалеко ушли от них.

Десять заповедей свидомого украинца

Многие ученые и даже обычные читателей слышали о так называемом «Декалоге» - десяти заповедях украинского националиста. Ими руководствовался Степан Бандера и его последователи. А потом попытался руководствоваться Дмитрий Корчинский, но не смог, в связи с непосильностью взятой миссии.
Однако недавно в подвалах собора св. Юра во Львове мне удалось отыскать еще более секретный документ - «Десять заповедей свидомого украинца». Он хранился на глубине 354 м 11 см ниже уровня моря в бронированном сейфе вместе с ржаным сухариком, на котором сохранились отпечатки передних зубов князя Даниила Галицкого, и кальсонами митрополита Шептицкого, в которых тот упал с лошади, когда был еще австрийским гусаром. Рядом лежала бутерброд, который не доели Иван Франко и Леся Украинка на тайном свидании, и чашечка кофе, которую не выпил Тарас Шевченко, потому что так никогда и не доехал до Львова.
Трудно передать мой восторг исследователя, когда я увидел эти святые для нашей нации реликвии. Поскольку сухарь заплесневел от подземной влаги, а штаны сгнили и расползлись до последней нитки, то достать их на поверхность не удалось, несмотря на мои титанические усилия и бескорыстную помощь донецких шахтеров, которые к тому же в порыве трудового задора разбили в адской темноте чашечку и растоптали бутерброд.
Однако новые десять заповедей, выбитых на каком неизвестном космическом материале, который не боится повреждений и перепадов температур, я, прижимая к сердцу, как ребенка, вытащил на свет Божий и теперь предлагаю всем заинтересовавшимся.
Однако лицам без чувства юмора читать этот документ строго запрещается. И даже тем, у кого чувство юмора, запрещается перепечатывать его без предварительного согласия с первооткрывателем - то есть со мной.

1.Свидомый украинец обязан быть тупым. Если свидомый украинец не является тупым, он автоматически становится жидом или москалем.
2.Свидомый украинец должен быть хитрым. (Прим.: но с обязательным соблюдением п.1).
3.Свидомый украинец обязан быть хозяйственным - все, что увидит, тянуть к себе домой, надкусывать и ни за что не делиться ни с кем - даже с другими свидомыми украинцами.
4.Свидомый украинец должен разговаривать исключительно на украинской быдломове. Эта быдломова должна быть настолько непонятной москалям и жидам, что нет ничего плохого, если и сам свидомый украинец не будет ее понимать.
5.Свидомый украинец должен быть глубоко верующим. Он должен верить, что всё в мире, кроме жидов и москалей, изобрели свидомые украинцы.
6.Свидомый украинец должен развивать собственную жлобскую культуру. Это означает, что одновременно он обязан портить чужую культуру - особенно культуру жидов и москалей.
7. Свидомый украинец обязан вести здоровую половую жизнь. Здоровую половую жизнь ему разрешается вести лишь с лицами своей нации и не своего пола - лучше всего с женой или кумой. Лучшее имя для истинной украинской жены - Оксана. Лучшее имя для украинской кумы - Галя. Лиц женского пола с другими именами нужно считать ненастоящими украинками.
8. Каждый свидомый украинец должен быть галичанином. Это не означает, что он обязан жить в Галиции. Наоборот. Лучше всего свидомому украинцу жить в Киеве - в органах государственной власти или вблизи них, но при этом постоянно рассказывать, что истинная Украина находится в Галиции.
9. Свидомый украинец должен постоянно бороться с национальными предателями. Если он установит, что сам является предателем, то должен бороться сам с собой, предварительно донесши на себя себе. Если по каким-то причинам свидомый украинец не может донести на себя себе, то должен донести, куда следует, и на кого захочет.
10. Свидомый украинец должен бороться за независимость Украины. Высшей формой независимости Украины есть ее независимость от свидомых украинцев.

Примечание. Если свидомый украинец не будет соблюдать десяти вышеупомянутых заповедей, он подлежит высшей степени наказания - ссылке на историческую родину - то есть в Галицию. Ссылка в Галицию ни в коем случае не разрешается заменять высылкой в Москву, Сибирь и даже Канаду.

Tags: нацисты
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments